ADV TOP
ADV LEFT

a máme tu pokračování...

Telefon zazvonil, jsme novopečenými rodiči krásného děťátka, hrdě si vykračujeme s kočárkem, ale ještě nás čeká jedna důležitá povinnost - SOUD

Naše zákonodárství rozlišuje dva typy - soud I.stupně - zrušitelné osvojení a soud ll.stupně - nezrušitelné osvojení.

Žádost s Vámi sepíše Vaše sociální pracovnice - doporučuji řádně zkontrolovat - našemu miláčkovi spletla příjmení... Žádáte o zrušitelné/nezrušitelné osvojení nezletilého???, narozeného???, matce??? a otci???, přikládáte potvrzení příjmů, posudky ze zaměstnání, posudky z Městského úřadu, potvrzení o zdravotním stavu dítěte + zprávu z psychologického vyšetření od psychologa z Kojeneckého ústavu, potvrzení o zdr. stavu od praktického lékaře, výpis z rejstříku trestů a kopii OP a oddacího listu.

Po nějaké době dostanete předvolání k soudu - jak je ta doba dlouhá záleží na regionu, u nás od podání žádosti do data soudu - 4 měsíce. Společně s Vámi jde k soudu i soudem určený opatrovník Vašeho dítěte - většinou to bývá zaměstnanec Magistrátu z odboru péče o dítě.

A soud začíná... Po předložení OP a kladné odpovědi na otázku, zda souhlasíte, aby rozhodoval ??? a zapisovala ??? se můžete posadit. Předsedající přečte Vaši žádost, všechny posudky a vyslechne oba žadatele. Zajímá ho chování dítěte, problémy s výchovou, povahové vlastnosti a projevy a jak přijmula dítě širší rodina. Po Vašem výslechu následuje výslech protistrany=opatrovníka. Ten s osvojením souhlasí. Po výslechu je soud na krátkou dobu přerušen. Protistrana čeká na chodbě s Vámi a zřejmě Vám poradí, abyste se vzdali možnosti odvolání...

A je to tady... VYSLECHNĚTE ROZSUDEK - JMÉNEM REPUBLIKY - soud rozhodl ve věci péče o nezletilého ??? takto: -??? je od nabytí právní moci osvojencem ??? - příjmení osvojence je ??? - osvojitelé se zapíší v knize narození místo matky ??? a otce ??? - opatrovník s osvojením souhlasil - soud provedl důkaz výslechem - jste tázáni na připomínky a upozorněni na možnost odvolání - zde je dobré reagovat slovy - "vzdáváme se možnosti odvolání" - dáváte tím najevo, že jste pevně rozhodnuti a opravdu si nemáte co rozmýšlet..., protistrana prohlásí totéž... Předsedajícího Vaše slova velice potěší, podá Vám na rozloučenou ruku a popřeje hodně štěstí. A je to za Vámi...

Ještě si musíte počkat, až Vám rozsudek doručí pošta, jet znovu na soud a nechat rozsudek ověřit a s ověřeným rozsudkem na matriku, kde je Vaše dítko v evidenci - kvůli výměně rodného listu. S novým RL - na Vaši matriku, kde dítě přihlásíte - doporučuji až po osvojení - vyhnete se problémům s tím, který soud bude rozhodovat... - na zdravotní pojišťovnu, kde Vám vydají nový průkaz nebo ji změnit... - na ÚP kvůli pobírání dávek - k zaměstnavateli Tímto dnem jsou pro Vás přepadovky sociální pracovnice již minulostí a Vy JSTE RODIČE. To jste samozřejmě byli i dosud, ale teď to máte " černé na bílém".

Závěrem: slovo SOUD zní tak trochu strašidelně, ale dovoluji si Vás upozornit, že taková soudní jednání předsedající až na vyjímky milují a po všech těch různě hrůzných tahanicích je pro ně Rozhodnutí o osvojení tou pověstnou třešničkou na dortu. Tak ať všechny Vaše návštěvy soudní budovy končí tak šťastně, jako u nás.

Renda

______________________________________________________________________________

Trocha odborné hatmatilky…

Osvojení:

 Při osvojení přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě a mají k němu stejná práva i povinnosti, jako by byli jeho rodiči. Vzájemná práva a povinnosti mezi osvojeným dítětem a jeho původní rodinou osvojením zanikají. Osvojením, a to bez zřetele k tomu, jde-li o osvojení prvního stupně, či druhého stupně, vzniká mezi osvojencem a osvojitelem takový obdobný poměr, jako je mezi pokrevními rodiči a nezletilými dětmi.

O osvojení rozhoduje soud a před jeho rozhodnutím musí uplynout nejméně tři měsíce, po které zájemce pečuje o dítě na své náklady. Říká se tomu „předadopční péče“.
 

Rozlišujeme dva druhy osvojení:

- I. stupně, které je nazývané také jako prosté, obyčejné či zrušitelné - toto osvojení lze z důležitých důvodů, na návrh osvojence nebo osvojitele, soudem zrušit. Zrušením vznikají znovu původní práva a povinnosti osvojence a původní rodiny.
- II. stupně, nezrušitelné (též se setkáváme s označením osvojení) - takto lze osvojit dítě starší jednoho roku a toto osvojení nelze zrušit. Trvá tedy i tehdy, když se např. později ukáže, že dítě trpí nějakou vývojovou poruchou nebo že chování dítěte je zcela v rozporu s představami nových rodičů či v rozporu se zákonem apod.
Přitom platí, že osvojení prosté může být změněno v osvojení nezrušitelné, nikoliv však naopak.
 

Po pravomocném rozhodnutí soudu o osvojení matrika automaticky změní koncovku rodného čísla dítěte (od 3. 7. 2006 u obou typů osvojení). Rovněž od 3. 7. 2006 jsou u obou typů osvojení osvojitelé na základě rozhodnutí soudu zapsáni v rodném listě dítěte!
V případě, že osvojitelé chtějí změnit jméno dítěte, lze tak učinit souhlasným prohlášením před matrikou. Změna jména se provede bez poplatku. .

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Zpět nahoru
Poslední diskuze
  Poslední příspěvky
   Poslední komentáře
    © 2009 - 2013 Baby-Cafe.cz, všechna práva vyhrazena.

    Partnerské odkazy